Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Vlinder houten speelgoed
Kanaaldijk-Noord 111
5642 JA Eindhoven
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

Bij De Vlinder houten speelgoed vindt u een groot assortiment houten speelgoed en klimmaterialen voor zowel particuliere klanten als kinderopvangorganisaties. In onze algemene voorwaarden zijn o.a. de regels van bestelling vastgelegd.

Algemene voorwaarden

Kennisgeving
1. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website. Op verzoek van de klant zullen de algemene voorwaarden kosteloos, langs elektronische weg, worden toegezonden.

Toepasselijkheid
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen De Vlinder houten speelgoed en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door De Vlinder houten speelgoed is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt van de hand gewezen. De klant accepteert de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door bestelling na aanmelding via

Aanmelding
3. Na invoering van de voor aanmelding gevraagde personalia kan De Vlinder houten speelgoed contact opnemen met de klant over de wensen en aanvullende informatie. Na afronding van de aanmelding kan de klant bestellen.

Bestelling
4. Ieder aanbod van De Vlinder houten speelgoed op de website is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door De Vlinder houten speelgoed van de bestelling door de klant. Ten bewijze van aanvaarding van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging.
5. Wanneer de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, stelt De Vlinder houten speelgoed de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail. Na overleg kan er een vergelijkbaar product worden aangeboden. Indien de klant dit niet wenst zal het eventuele (aan)betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald.
6. De op de website getoonde afbeeldingen van producten bieden geen 100% garantie over de vorm, de kleur en of de inhoud van de producten. Opmerkingen van de klant in de bestelling over de vorm, de kleur en of de inhoud van de producten worden, indien mogelijk, door De Vlinder houten speelgoed in de bestellingprocedure verwerkt.
7. De Vlinder houten speelgoed brengt verzendkosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de voorwaarden van PostNL. Voor artikelen met uitzonderlijke maten en/of gewichten worden extra transportkosten berekend. De kosten van een verzending naar het buitenland zijn afhankelijk van de voorwaarden van PostNL

Levering
8. De door De Vlinder houten speelgoed opgegeven levertermijnen zijn indicatieve termijnen en niet fatale termijnen. De Vlinder houten speelgoed verwerkt de bestellingen zo spoedig mogelijk, waarna ze (na bericht vanuit De Vlinder) afgehaald of verzonden worden.
9. De Vlinder houten speelgoed levert de bestellingen af op de door de klant aangewezen locatie. De klant is verantwoordelijk voor deze locatie(keuze).

Reclame
10. De klant moet de geleverde producten direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten binnen 48 uur na aflevering schriftelijk melden aan De Vlinder houten speelgoed. Bij gebreke van die directe melding worden de geleverde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien een klacht niet binnen de genoemde termijn is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
11. De klant moet De Vlinder houten speelgoed in staat stellen om de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de klant. In alle gevallen vindt retourzending plaats in de originele verpakking.
12. Geen klachten zijn mogelijk over aan de producten inherente eigenschappen van natuurlijke materialen, geringe kleurverschillen en over zaken die na ontvangst van aard en/of samenstelling zijn veranderd of (gedeeltelijk) zijn bewerkt.

Retourneren
13. Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (=factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd zijn.
14. Terugbetaling in geval van retour gestuurd vindt plaats binnen veertien dagen na de retourontvangst.
15. Retourneren is enkel mogelijk met vermelding van bestelnummer, beschrijving van artikel(en) en opgaaf van reden.
16. Het risico en de kosten van retourzending zijn voor de klant.
17. Is het retour gezonden product beschadigd of vertoont het duidelijke gebruikssporen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig vergoed.

 Prijzen, producten, aanbiedingen
18. De prijzen die op de website gecommuniceerd worden zijn inclusief btw en gelden op het moment van bestelling, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
19. De Vlinder houten speelgoed is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.
20. Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
21. Producten blijven eigendom van De Vlinder houten speelgoed tot ontvangst van betaling van het door u bestelde product of producten.
22. Kindercentra ontvangen 10% korting op de prijzen (inclusief btw) op alle speelmaterialen met uitzondering van: Basisgemeinde materialen (o.a. Emmi Pikler, Hengstenberg en meubelen), groot meubilair (o.a keukentjes, winkeltjes, meubeltjes), Dineke poppen, boeken en aanbiedingen. De korting is reeds verrekend in de op de website getoonde prijzen.

Betaling
23. De door de klant verschuldigde bedragen worden betaald via Ideal of bankoverschrijving en dienen te zijn voldaan binnen 8 dagen na bestelling op een door De Vlinder houten speelgoed opgegeven rekeningnummer.
24. Kindercentraorganisaties bestellen op rekening en ontvangen per mail de factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.
25. De in het vorige artikel vermelde termijn is een fatale termijn. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  De klant is dan over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd met een opslag van 1% per maand.
26. De Vlinder houten speelgoed heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Als daaruit een negatief resultaat blijkt, is De Vlinder houten speelgoed gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen. Wanneer de klant dit weigert, is De Vlinder houten speelgoed gerechtigd om de bestelling te annuleren en levering te weigeren, zonder dat De Vlinder houten speelgoed hierdoor schadeplichtig wordt. De levertijd geldt bij vooruitbetaling vanaf ontvangst van deze betaling.
27. Wanneer de klant in verzuim is, heeft De Vlinder houten speelgoed het recht om door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
28. De klant is nooit gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Garantie en aansprakelijkheid
29. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers wordt verleend. Na toekenning van de garantieschade door De Vlinder houten speelgoed, maakt De Vlinder houten speelgoed een keuze uit de volgende mogelijkheden:
 – herstellen van de schade
– vervangen van een beschadigd onderdeel
– vervangen van het beschadigde product.

In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Vlinder houten speelgoed kan slechts aansprakelijk zijn voor directe schade, te weten de redelijke kosten tot vaststelling van een gebrek en/of herstelkosten en/of de kosten ter beperking van schade, een en ander alleen voor zover dit aan De Vlinder houten speelgoed kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid voor directe schade is steeds beperkt tot het betaalde factuurbedrag over de levering waaruit de aansprakelijkheid is voortgekomen.

Overmacht
30. De Vlinder houten speelgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die De Vlinder houten speelgoed redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen.
In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat De Vlinder houten speelgoed tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
Indien De Vlinder houten speelgoed ten gevolge van overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, dan wel indien de periode van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat, dat de periode van overmacht tenminste 30 dagen zal duren, kan De Vlinder houten speelgoed de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat De Vlinder houten speelgoed tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Toepasselijk recht en geschillen
31. Op de aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen De Vlinder houten speelgoed en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
32. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van en of overeenkomsten met De Vlinder houten speelgoed zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant.

Wijziging voorwaarden
33. De Vlinder houten speelgoed behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.